Сайлаўбай Жумағулов

Сайлаўбай Жумағулов
Сайлаўбай Жумағулов - қарақалпақ әдебиятында юмор жанырын раўажландырыўда салмақлы үлеси бар, тек ғана өзимиздиң республикамызға ғана емес, ал Өзбекстанға да танылған юморист жазыўшы. Ол сондай-ақ көп ғана драма ҳәм комедиялары сахналастырылған белгили драматург.

Ол 1951-жылы 27 январьда Тахтакөпир районында туўылады. Бирақ, аўыр турмыстың тәғдирлери менен өз туўған анасы Жумагүлден тәрбия алалмайды. Оны кишкене ўақтынан анасының анасы, яғный кемпир апасы Қаллыхан кемпир тәрбиялайды. Бул кемпир қайтыс болғаннан кейин жигит ағасы Жумағулов Оңғарбайдың тәрбиясына өтеди. Бесинши классқа дейин район орайындағы мектепте оқыйды. Соннан кейин турмыстың машқалалары менен ағасы Нөкистиң гөне каласына көшип келип, усы қаладағы Бердақ атындағы орта мектепти тамамлайды.

Сайлаўбай Жумағулов өзиниң дәслепки мийнет жолын Нөкис консерва заводында жай рабочий болып ислеўден баслайды. Соң 1970-1972 жыллары Балтика бойларында әскерий хызметте болады. Буннан кейин, ол турмысымыздың түрли тараўларында рабочий, машина айдаўшы болып ислей баслады. Бирақ, ол қай жерде ислесе де, қолынан китап тасламайды. Көркем әдебиятқа қатты қызығып өседи.

Сайлаўбай Жумағулов өзиниң дөретиўшилик мийнетин мектепте «Жеткеншек» газетасына «Кишкенелер сөйлейди» деген ат пенен қысқа юморлар жазыўдан баслады. Буннан кейин бурынғы «Жас Ленинши» (Ҳәзирги «Қарақалпақстан Жаслары») газетасындағы «Ўа-ҳа-ҳа!» ҳәзил дәлкек, сатира шаңарағының турақлы авторы болды. Ол усылайынша заводта жумысшы, Нөкис автобус паркинде автобус айдаўшы болып ислеп жүрсе де сүйикли газеталарына қатнасыўын тоқтатпады.

Ақыры, ол көп узамай баспа сөз дөгерегине жумысқа шақырылады. «Целинник Каракалпакии» газетасына аўдармашы (1978-1979 ж), «Жеткеншек» газетасында әдебий хызметкер (1979-1982 ж), «Әмиўдәрья» журналында мәденият ҳәм көркем-өнер бөлиминиң баслығы (1982-1985 ж), «Еркин Қарақалпақстан» газетасында әдебий хызметкер (1985-1987), «Әмиўдәрья» журналында проза бөли- миниң редакторы (1987-1991 ж), «Арал қызлары» журналында жуўаплы хаткер (1991 -1992 ж), ал, 1992-жылдан баслап Қарақалпақстан Республикасы Телерадиокомпаниясында редакторлық лаўазымында ислеп киятыр...
Даӯамы
  • Просмотров: 157
  • Комментариев:

Халқымызды күлдире бер, Сайлаўбай Жумағулов

Сайлаўбай Жумағулов пенен сәўбет

Бизиң күнделикли өмиримиз тек ғана турмыс тәшўишлери ҳәм таӯсылмас мақалардан ибарат емес. Онда тез-тезден күлкили жағдайлар да жӯз берип турады. Буларды кырғыйдай қағып алып жазыў ҳәм оқыўшыларымызға жеткериў ҳәммениң қолынан келе бермесе керек.

Сайлаубай Жумағуловты халқымыз көп ғана ушырма сөзлери ҳәм юморлық шығармалары арқалы жақсы таныйды. Олардың бәринде де юмор назибай гүлиниң ийисиндей мүмкип шығып турады. Оны айрымлар сатирик жазыўшы деп атап жӯр олда дурыс шығар ал бирақ биз негизинен ол юморди ертлеп ат қылып минип алған юморист жазыўшы деп билемиз.

- сатира менен юмордың арасында бир қанша парық бар. Сатира өзиниң, нышанға алған нәрсесин аямай женшип хәр тәреплеме сынға алып, уӯқалап таслайды. Ал юмор пүткүллей басқаша, ол өзиниң нышанға алған нәрсесиниң күлкили тәрепин ғана алады – деген еди Сайлаубай аға сәубетлесиў барысында. Шығармаларын оқығанымызда оның адамларды күлки менен тәрбиялап атырғанын түсинесең. «Сөз жүйесин тапса, мал ийесин табады» дегендей түсинген адам оның юморлық шығармаларын оқып тәрбиялап алады. Ағамыздың әдебиятқа қызығып қалыўыда қызық болған екен.

Ол бир күни ешки бағып жүрсе қасына файтон арба келип тоқтайды оның иши толған китапханалардан жыйналған оқыўға жарамсиз деп есапланған китаплар екен. Арбакеш китапларди түсирип болып мени шақырып алды да «мина китапларды өртеп жибер» деп кетип қалды. Мен оларды өзимниң үйиме 2 күн даўамында арқалап тасыдым. Сөйтып, күндиз ешки бағып ал түнде шыра жағып усы китапларды оқыў менен болдим – деп балалығын еслеп қойды ол. Мине усы оқыған китаплардың тәсири болдыма ол әсте- әсте киши көлемдеги юморлар жаза баслайды. Ең дәслеп мектеп дәўиринде «Жеткеншек» газетасына «кишкенелер сөйлейды» деген ат пенен қысқа юморлар жазған. Буның баспада жарияланыўы түртки болдыма ол әдебиятка шын ықласы менен кирисип кетти...
Даӯамы
  • Просмотров: 293
  • Комментариев: